måndag 1 juni 2009

Politiska ledningens ställningstaganden inför budget 2010

Idag har vi haft ett långt möte med landstingstyrelsen. Som vanligt en blandning av stort och smått. Denna gång alltifrån budgetförutsättningar för 2010, som ju ser allt annat än ljusa ut, till tågstopp i Holmsjö. Dessutom tertialbokslut, redovisningar av hur arbetet för kostnadseffektivitet fortlöper i förvaltningarna mm. Finns mycket att fundera över kring detta som jag återkommer till.

Vid presskonferensen presenterade vi från den politiska majoriteten våra principiella ställningstaganden inför det fortsatta arbetet med budgeten. Jag lägger här ut hela pressmeddelandet och återkommer med kommentarer. Det är väl i och för sig ganska tydligt vad vi menar.

Pressmeddelande

"Vi upplever nu världsomfattande ekonomisk kris, en lågkonjunktur som blir allt djupare och en kraftigt stigande arbetslöshet. Detta påverkar möjligheterna att bedriva hälso- och sjukvård. Landstinget Blekinges ekonomi har påverkats dramatiskt.
Trots kraftiga kostnadsreduceringar för att komma i nivå med grannlandstingen, begränsning av löneökningsutrymmet och minskad kompensation för kostnadsökningar, pekar förutsättningarna inför resultatbudgeten 2010 på ett underskott som i dagsläget beräknas till 55 mkr.

Beslutade åtgärder för kostnadseffektivitet ska genomföras
Det redan beslutade programmet för kostnadseffektivitet, innehållande en minskning av kostnaderna under åren 2009-2010 med 280 miljoner kronor, ska genomföras fullt ut. Detta innebär att vi kommer ned till en jämförbar kostnadsnivå med våra grannlandsting

Måttligt underskott kan accepteras
Vi bedömer att det i dagsläget inte är möjligt att ytterligare minska förvaltningarnas budgetramar. Idag ser vi ännu inte effekterna fullt ut av de redan fattade besluten.
Vi menar också att det för tillfället inte är rimligt att höja landstingsskatten. Den moderatledda regeringen har sänkt den statliga skatten med 85 miljarder kr, istället för att värna om välfärdens kärna. Att i rådande ekonomiska läge kompensera detta genom kommun- och landstingsskattehöjningar skulle drabba framförallt låginkomsttagarna. Vårt krav på regeringen att ytterligare öka statsbidragen till hälso- och sjukvården för att överbrygga det kraftiga raset i skatteintäkterna kvarstår.
Därför är vi beredda att lägga en budget med ett måttligt underskott. Landstinget Blekinge har en stabil och solid ekonomi som klarar detta undantagsvis. På sikt är det naturligtvis omöjligt att kostnaderna överstiger intäkterna.

Avgifter prövas
Från en del håll, inte minst från landstingets verksamheter, har vi fått påpekat att de tycker att det är rimligt att i nuvarande ansträngda läge höja en del avgifter. Trots att vi har ett åtagande gentemot blekingarna att inte höja några avgifter under mandatperioden kommer vi därför under hösten att gå igenom och pröva förslagen till avgiftshöjningar. Situationen är så allvarlig att detta krävs. Dock kommer den fria barn- och ungdomssjukvården inte att avgiftsbeläggas.

Ingen konkurrensutsättning
Vi kommer inte heller att i nuläget pröva någon konkurrensutsättning av serviceverksamheterna. Den genomlysning och jämförelse som gjorts under våren visar att verksamheterna i stort sett klarar sig mycket väl i nyckeltalsjämförelserna. Att i ett läge när vi vänder och vrider på alla landstingets verksamheter genomföra ett fullskaleexperiment med konkurrensutsättning vore mycket oklokt och riskabelt.
För IT- verksamheten finns redan ett omfattande spar- och effektiviseringsprogram igång som måste få en chans att verka. För städverksamheten kommer ytterligare effektiviseringsåtgärder att vidtas. Uppmärksamheten kring vårdhygien gör också att vi bedömer att städverksamheten ska finnas nära knuten till vården. "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar