måndag 15 juni 2009

Landstinget och politikerarvode

Vid dagens landstingsfullmäktige har vi diskuterat och beslutat om planeringsförutsättningar och ekonomisk plan för 2010 - 12. Det ekonomiska läget är ju som i alla kommuner och landsting besvärligt. Drastiskt fallande skatteintäkter i en lågkonjunktur som vi ännu inte anar slutet på. Samtidigt som den moderatledda regeringen leder landet in i massarbetslöshet.

Trots att vi har ett besparingsprogram igång på 280 miljoner landar den preliminära resultatbudgeten på minus 55 miljoner. I den ekonomiska planen bedömer vi att det inte är rimligt att lägga ut ytterligare ramreduceringar när vi ännu inte ser effekterna fullt ut av det arbete som är igång. Och vi tycker inte heller att det i nuläget är rimligt med en skattehöjning i landstinget. Regeringen har sänkt statsskatten med 85 miljarder istället för att säkra välfärdens resurser. Detta kan inte kompenseras med en landstingsskattehöjning som är ofördelaktige ur fördelningssynpunkt än statsskatten som ju är progressiv.

Vi är alltså beredda att lägga en underbalanserad budget. Om detta råder full politisk enighet (dock förmodligen inte om motiveringen för att nu inte höja skatten).

I en tilläggs att-sats beslutade vi också att den politiska verksamheten under 2010 ska ha samma kostnadsreducering som all annan verksamhet i landstinget. En självklarhet egentligen även om vi inte formulerat oss så tydligt innan.
Nu aktualiserades frågan genom att oppositionen föreslog att arvoden och partistöd skulle frysas. Något som dels inte ger särskilt mycket pengar (ca 250 tkr), dels enligt min mening är principiellt felaktigt.
Politiker, såväl heltidsarvoderade som alla fritidspolitiker, gör ett jobb som medborgarföreträdare i demokratins tjänst. Och ska naturligtvis ha ersättning för detta. Vi har genom åren höjt arvodena något mindre än den genomsnittliga löneutvecklingen i landstinget. Och så bör vi göra även fortsättningsvis. Följden blir ju då att när vi räknar med en måttlig löneutveckling (som vi gör för 2010) blir arvodeshöjningen mycket måttlig.
Sedan ska naturligtvis hela den politiska verksamheten precis som all annan verksamhet i landstinget vara kostnadseffektiv och i dessa tider utsättas för en kostnadsreducering. I min tanke finns ett belopp runt 1 mkr, att jämföra med blygsammare oppositionens alternativ. Mer exakt summa och förslag ska vi återkomma till under hösten inför budgetfullmäktige i november.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar